תקנון פעילות מועדון החברות של Rappel תכשיטים עם משמעות – נר אישי עם מסר I MISS YOU מתנה ל-2 זוכות

1. כללי
א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים Rappel תכשיטים עם משמעות פעילות לחברות המועדון שתנאיה מפורטים להלן במהלך התקופה שבין ה-8.5.23 ועד ה-22.5.23 בעמוד נחיתה ייעודי באתר המופעל על ידי Rappel תכשיטים עם משמעות, והכל כמפורט להלן בתקנון זה.
ב. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון נקבה, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. השתתפות בפעילות
א. בפעילות רשאית להשתתף כל אחת שנרשמה למועדון החברות שלנו, אשר מקבלת על עצמה בעצם השתתפותה בפעילות את תנאי תקנון זה.
ב. המשתתפות יכתבו בעמוד הנחיתה הייעודי באתר, את שמן המלא, מספר נייד, למי הן רוצות לתת את המתנה ולמה.
ג. מובהר כי העלאת תגובות לעמוד הנחיתה מהווה הסכמה מצד המשתתפת, או במקרה של קטין ו/או חסוי הסכמה מצד האפוטרופוס החוקי של המשתתפת, לתנאי תקנון זה.
ה. האחריות להעלאת התגובה הינה אך ורק על המשתתפת, ול-Rappel תכשיטים עם משמעות אין ולא תהיה כל אחריות בגין שליחה שלא הצליחה, טענה להעלאה שלא נשלחה באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בתגובה שהעלתה החברה. רק תגובות תקינות שהועלו יזכו את המשתתפות באפשרות להשתתף בפעילות. תגובות שאינן תקינות מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו, לא יזכו את המשתתפות בהשתתפות בפעילות. מובהר כי האחריות לוודא כי תגובות שהועלו ואכן נקלטו הינה של המשתתפת ושלה בלבד.
ו. כל תגובה יכולה להיות משוייכת למשתתפת אחת בלבד – זו שהעלה אותה, וככל שתעלה טענת בעלות באותה תגובה למספר משתתפות, אזי תהיה הזוכה זו אשר יוכיח כי היא זו שכתבה את התגובה.
ז. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מצד המשתתפת ל-Rappel תכשיטים עם משמעות להשתמש בכל מידע ותמונות הנובעים מהשתתפות בפעילות.

3. המתנות, קבלתן ואופן מימושן
א. התגובה המקורית ביותר תבחר על ידי Rappel תכשיטים עם משמעות שיבחרו את הזוכה עם הסיבה המקורית ביותר מבין המשתתפות, בהתאם לעמידת התגובה באמות המידה הכוללות עמידה בנושא הפעילות. המשתתפות יכתבו בעמוד הנחיתה הייעודי באתר, שם מלא, מספר נייד, למי הן רוצות לתת את הנר I MISS YOU ולמה.
ב. ההודעה על הזכייה תועבר עד 30 ימי עסקים (לא כולל ימי ו', שבתות, ערבי חג, וחגים) ממועד סיום הפעילות באמצעות שליחת מסר אישי בנייד לכל זוכה.
ג. המתנה ל-2 משתתפות עם הסיפורים הזוכים:
נר אישי עם מסר סודי – I MISS YOU
ד. זכאית לקבל מתנה משתתפת אשר, במצטבר:
1. אישרה את תנאי התקנון;
2. מקיימת את כל תנאי תקנון זה
3. קיבלה הודעת זכיה בנייד
4. מסרה את כל הפרטים הדרושים לקבלת המתנה, לאחר הזכייה: שם מלא, מספר נייד ובחירת נקודת איסוף לאיסוף המשלוח.
5. חברת מועדון של Rappel תכשיטים עם משמעות
ה. באחריות המשתתפת הזוכה, לאמת את כל הפרטים להזדהות כזוכה. מובהר כי Rappel תכשיטים עם משמעות לא תהיה אחראית לאי מסירת המתנה לזוכה עקב אי איתור הזוכה בנייד שמסרה או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה ב-Rappel תכשיטים עם משמעות. יעשה כל מאמץ ליצור קשר עם הזוכה על ידי שימוש בפרטי הקשר שהיא השאירה. בכך תצא Rappel תכשיטים עם משמעות מידי חובתה לגבי ניסיון איתור הזוכה על מנת להעניק לה את המתנה.
ו. המתנה תשלח לזוכה לאחר תיאום מולה של נקודת איסוף קרובה לביתה עד 30 יום מיום הכרזת הזוכה.
ז. הזוכה מוותרת בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות המתנה ופוטרת בזאת את
Rappel תכשיטים עם משמעות מאחריותה למתנה.
ח. ההחלטה בדבר הזוכות בפעילות הינה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה, ולמשתתפת לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
ט. בכל מקרה בו תפר משתתפת את הוראות תקנון הפעילות בהפרה אף אם אינה יסודית ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקפה את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו, תהא Rappel תכשיטים עם משמעות רשאית למנוע את השתתפותה בפעילות (וזאת אף אם היה זוכה המשתתפת בפעילות ללא אותו מעשה) ולא תהיה למשתתפת כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בפעילות בנסיבות דנן.
י. יובהר כי Rappel תכשיטים עם משמעות פטורה מכל צורך להוכיח כל סוג של הטעיה ו/או הטייה של תוצאות ו/או כל סוג של שימוש לרעה בפועל וכי תהיה רשאית לפסול כל תגובה ומשתתפת מלהשתתף בפעילות אף כאשר יהיה בידיה חשש לכאורה בלבד כלפי משתתפת וזאת אף ללא הוכחות בפועל לחשש כאמור.
יא. למען הסר ספק, המתנה הנה אישית במובן זה שאינו ניתן להעברה, המחאה, מכירה, הסבה, המרה או החלפה.
במקרה והזוכה אינה עומדת במגבלות המתנה ו/או התנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, תהיה Rappel תכשיטים עם משמעות רשאית לשלול מן הזוכה את המתנה ולהעבירה למשתתפת אחרת בפעילות. למען הסר ספק, Rappel תכשיטים עם משמעות לא תהיה אחראית להענקת מתנה חלופית ו/או פיצוי כלשהו במקרה שזוכה לא תוכל לממש את המתנה מכל סיבה שהיא.
יב. הזוכה לא תהיה רשאית לדרוש ו/או לקבל כסף או שווי כספי בגין המתנה או כל תחליף אחר.

4. סודיות ,הגנת הפרטיות זכות שימוש וקניין רוחני
1. Rappel תכשיטים עם משמעות תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפות הזוכות (לא כולל מספר נייד) בפעילות במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמה.
2. הזוכות שיזכו בפעילות מאשרות בזה ל-Rappel תכשיטים עם משמעות לעשות בתוצרים ששלחה שימוש פרסומי ומסחרי ללא כל תמורה כספית או חומרית מכל סוג. בהשתתפותה בפעילות מביעה כל משתתפת את הסכמתה לפרסום ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והיא מוותרת על כל טענה נגד Rappel תכשיטים עם משמעות, שגם תהיה רשאית להשתמש בכל מידע אשר יגיע לידיה אודות המשתתפת לצורך פיקוח ו/או בקרה על הפעילות.
3. פרטיות המשתתפות תישמר, ולא ימסרו פרטים מזהים אודות המשתתפות למי שאינו מורשה.
4. בעצם ההשתתפות המשתתפת מסכימה לכך שיעשה שימוש בפרטים שימסרו על ידה (במידה וימסרו), בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, הודעות על זכייה בפעילות דבר פרסומת והכול בהתאם ובכפוף לכל דין. במידה והמשתתפת אינה מסכים לאמור, עליה להודיע על כך בכתב ל-Rappel תכשיטים עם משמעות
5. זכייה בפעילות מהווה אישור לבצע כל שימוש שהוא בתגובות המועלות בפעילות, לרבות פרסומן באתר ובנכסים הדיגיטליים.
8. על אף האמור בכל מקום אחר ובכל דין, המשתתפת מעניק בזה ל-Rappel תכשיטים עם משמעות זכות שימוש בלתי חוזר, בינלאומי, ללא הגבלה, ללא תמורה וללא יכולת חזרה ללא הגבלת זמן בכל תגובה שתעלה לעמוד הנחיתה של הפעילות או דרך כל אמצעי אחר במסגרת הפעילות ו-Rappel תכשיטים עם משמעות תהיה רשאית לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתגובות שהועלו לעוד הנחיתה הייעודי, בין אם התגובה זכתה בפעילות ובין אם לאו והמשתתפת מתחייבת בזה לשפות את Rappel תכשיטים עם משמעות בגין כל תביעה שתהיה לה ו/או לכל צד ג' כנגד שימוש מלא וחופשי כאמור של Rappel תכשיטים עם משמעות בכל תגובה כאמור, לרבות כל הוצאה היקפית לענין זה.

5. אחריות ושיפוי
א. מובהר בזה כי שימוש תם לב של Rappel תכשיטים עם משמעות בתגובות שהועלו לעמוד הנחיתה הייעודי מהווה הגנה מספקת כנגד כל תביעה מצד משתתפת הנוגעת לשימוש בתגובה כאמור ותקים זכות שיפוי בכל מקרה של תביעה מצד צד ג'.
ב. אין באחריות Rappel תכשיטים עם משמעות אחריות באשר לאבדן פרטי משתתפת בפעילות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב בה נקלטו פרטיו, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו הפרטים או חלק מהם (לרבות עצם ההשתתפות בפעילות, מועד ההשתתפות,
או הפעילות, מצב התגובה ו/או הניקוד בגינם).
ג. המשתתפת פוטרת בזאת את Rappel תכשיטים עם משמעות באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ואו ייגרמו לה במסגרת ההשתתפות בפעילות

6. שונות
א. חל איסור על המשתתפת לפרסם חומר מפר. לצורך תקנון זה משמעות המונח "חומר מפר" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
ב. Rappel תכשיטים עם משמעות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות בכל עת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתה.
ג. Rappel תכשיטים עם משמעות שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
ד. Rappel תכשיטים עם משמעות שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו מראש.
ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
ו. על ידי השתתפות בפעילות, מקבלת על עצמה המשתתפת את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייבת לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת Rappel תכשיטים עם משמעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
ז. Rappel תכשיטים עם משמעות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליט על הארכת תקופת הפעילות או קיצורה. הודעה על כך תישלח בניוזלטר.
ח. Rappel תכשיטים עם משמעות לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתפים, לרכושם ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשתה המשתתפת והיא מוותרת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Rappel תכשיטים עם משמעות, בקשר לכך.
ט. Rappel תכשיטים עם משמעות לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכות בפעילות או בפרסים ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש
שעושה הזוכה במתנה והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Rappel תכשיטים עם משמעות, בקשר לכך.
י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף ו-Rappel תכשיטים עם משמעות בקשר עם הפעילות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

שאלות ובירורים
לבירורים ושאלות לעניין הפעילות ניתן לפנות ל-Rappel תכשיטים עם משמעות באמצעות אתר האינטרנט www.rappel.co.il
או במייל: [email protected]